रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालकिाको उपाध्यक्ष कोमबहादुर बुढासहति ४ सदस्यको उम्मेदवारी वविादमा परेको छ । नर्विाचन आचारसंहतिा र कानुनी व्यवस्था वपिरति उम्मेदवारी दएिपछ िबुढा खुला तर्फका सदस्यहरु पूर्ण बुढा, खमिानसंिह रोका मगर, महलिा सदस्यहरु जुनकुमारी वकि र नीशा वकिको उम्मेदवारीमाथ िप्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको थयिो ।

रोल्पामा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपाको त्रपिक्षीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका बुढाले संचालन गर्दै आएको उच्च हमिालय नर्मिाण सेवा कालो सुचमिा परेको सम्पुर्ण प्रमाणहरु उजुरी कर्ताहरुले नर्विाचन कार्यालयमा पेश गरसिकेको छ ।

उच्च हमिालय नर्मिाण प्राल िसन् २०२२ जनावरी १६ सम्म कर नतरिेकाले ब्लाक सष्टिमा परेको आन्तरकि राजस्व कार्यालयको रेकर्डमा देखएिको छ । तर नर्विाचन अधकिृतले जनावरी १६ यताको अवस्था नखुलेको भन्दै माग दावी पुगेन भनेर कारबाही गर्न आनाकानी गररिहेका छन् ।

अहलिेसम्म उजुरुमाथ िनर्विाचन कार्यालयले कारबाही अघ िबढाएको छैन । गठबन्धन बाहेकका दलहरुले भने नर्विाचन अधकिृत दामोदर घमिरिेले उजुरी परेका बुढालाई बचाउन खोजेको आशंका गरेका छन् ।

मंगलबार उपाध्यक्षका उम्मेदवार बुढाको नाममा स्थानीय तह नर्विाचन ऎन २०७३ को दफा १३ को ॅञ’ बमोजमि नजिले संचालन गर्दै आएको फर्म उच्च हमिालय नर्मिाण सेवा कालो सुचीमा परेको बारेमा उजुरी परेको नर्विाचन अधकिृतको कार्यालय पोबाङले जानकारी दएिको थयिो। त्यसैको बारेमा बुधबार उजुरी कर्ताहरुले सम्पुर्ण सबुत प्रमाण सहति नर्विाचन अधकिृतको कार्यालय पोबाङमा पेश गर्दा पन िउजुरी माथ िवभिन्नि बाहनाबाजी गर्दै अहलिे सम्म फैसला भएको छैन ।

खुला सदस्य पूर्ण बुढाको उम्मेदवारीमाथ िपन िउजुरी परेको छ । बुढा सचवि रहेको जैमाकसला जुन सहकारी दर्ता नै नगर िचलाएको र आर्थकि अनयिमतिता गरेकाले सम्पत्त िसुद्धकिरणको उजुरी परेको छ ।
त्यस्तै अर्का सदस्य खमिानसंिह रोका मगर बन्यजन्तु ओसार पसार जस्तो गंभरि अपराधमा जेल परेको र छुटेको अवध िनर्विाचन आचारसंहतिा अनुसार २ वर्ष भन्दा कम भएको उजुरी परेको छ ।

महलिा सदस्य नशिा तथा जुनकुमारी वरिुद्ध पन िस्वयमसेवीका भएरै उम्मेदवारी दएिको उजुरी परेको थयिो । तर उनीहरुले भने राजीनामा दएिको पत्र नर्विाचन कार्यालयमा पेश गरेका छन् ।

नर्विाचन अधकिृतको नश्पिक्षता तथा उजुरी माथकिो कारबाही बारे रोल्पा जल्लिाका सरोकारवालाहरुले नरिन्तर ध्यानाकर्षण गराईरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय